BERICHTEN - MEDEDELINGEN - VACATURES
Stacks Image 100
VACATURE

FUNCTIEOMSCHRIJVING

Logopedische Praktijk DE LADDER bestaat uit een team van logopedisten gespecialiseerd in vloeiendheid, spreekangst en gehoor. Je wil deel uitmaken van het team en bent net als ons gebeten door stotteren.
Je doet onderzoek, geeft advies en behandeling binnen verschillende leeftijdscategorieën.
Bereidheid om je toe te leggen op een ander domein binnen de logopedie en je daarin te specialiseren is een pluspunt. Je werkt actief mee aan het verder uitbouwen van de groepspraktijk.
We zijn op zoek naar iemand die bereid is zich op lange termijn te engageren. We kunnen een cliëntenbestand bieden om mee te starten (omwille van zwangerschapsvervanging), met opbouw van eigen cliënteel tijdens en na deze periode.
We zijn een team dat sterk inzet op samenwerken, bijvoorbeeld door het samen uitvoeren van onderzoek, groepstherapieën en ouderbegeleiding in groep. Wij werken niet op school omwille van het belang van ouderbetrokkenheid. Werken tijdens de schooluren met jonge kinderen is wel mogelijk, voor lagere schoolkinderen, jongeren en volwassenen stellen we ons beschikbaar buiten de schooluren.
Meer informatie over onze praktijk kan je vinden op www.deladder.be.
PROFIEL
Specialisatie in stotteren en bereidheid tot specialisatie in andere domeinen van de logopedie.
Diploma
Graduaat of master in de logopedie en audiologie Postgraduaat stotteren CIOOS of ECSF
Jobgerelateerde competenties
- onderzoek, advies en behandeling - doelgroep kinderen, jongeren en volwassenen - ouders en omgeving van de cliënten begeleiden, o.m. door ouderbegeleiding in groep - informatie uitwisselen met verwijzers, artsen, school en CLB - actief participeren aan wekelijks teamoverleg - bereid zijn om zich verder te verdiepen in de gedragstherapeutische aanpak - oplossingsgericht werken - bereid zijn tot levenslang leren - handelen conform de deontologische regels van de beroepsvereniging

Persoonsgebonden competenties
- sociaal en communicatief vaardig - creatief - zin voor initiatief - zelfstandig
Talenkennis
Nederlands mondeling en schriftelijk zeer goed
Werkervaring
Niet noodzakelijk Bereid tot specialiseren
AANBOD
- intervisie, overleg en casusbespreking - goede bereikbaarheid - onderzoeks-, therapie- en spelmateriaal ter beschikking - aangename werksfeer - een praktijk met een goede naam
Contract
Samenwerkingsovereenkomst op zelfstandige basis Onbepaalde duur Halftijds Bereid tot avondwerk
Je bepaalt zelf je werkdagen (minimum drie dagen)

© 2013 CIOOS vzw

top